Swissôtel The Bosphorus - Lüks otel - Çerez politikası ve tercihleri

Çerez politikası ve tercihleri

Çerez politikası ve tercihleri

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (bundan sonra “İlkeler” olarak anılacaktır),
Tamaris Turizm Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına
ilişkin benimsediği ilkeleri belirlemekte ve tüm ilgili kişi gruplarını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (bundan sonra “6698 sayılıKVKK” olarak anılacaktır) kapsamında bilgilendirmeyi
hedeflemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi
işlemekteyiz.

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük
kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu ilke uyarınca özellikle, kişisel veri işleme amaçlarımıza
ulaşmaya çalışırken çıkarlarınızı ve makul beklentilerinizi de dikkate almakta, haklarımızı kötüye
kullanmamakta ve veri işleme faaliyetlerimizde şeffaflık prensibine uygun hareket etmekteyiz.

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin önemini vurgulayan bu ilke doğrultusunda meşru
menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve
güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin
doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirketbünyesinde
oluşturulmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu kontrol edilmekte ve kişisel verilerin
doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, bu ilke 6698 sayılı
KVKK uyarınca sahip olduğunuz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile de uyumlu olarak
uygulanmaktadır.

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Bu
bağlamda, kişisel veri işleme faaliyetlerimizin, ilgili kişilerce açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını
sağlamakta, hangi amaçlara ve hukuki işleme şartlarına dayandığını işbu İlkeler’in 3. maddesi ile
tespit ve açıkça ifade etmekteyiz.

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için
ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle
ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine bu ilke
kapsamında mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri
toplanmamakta veya işlenmemektedir.

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre
Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu konuda Şirket, ilgili idari ve teknik tedbirleri almakta ve
uygulamaktayız. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre
öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye
uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar saklanmaktadır. İlgili süreçlerin gerekliliğinin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerinizin ilgisiz departmanlar tarafından erişilmesi 6698 sayılı KVKK’da belirtilen silme eylemi
kapsamında engellenir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha
uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz kişisel verilerin
korunması mevzuatına uygun şekilde yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK’nın kapsamında kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda
öngörülen şartlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Temel kural kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlenememesi olup, bu istisnaya göre
kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel
verileriniz işlenebilecektir.

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü
korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.4 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirket’in bağlı bulunduğu ve sorumlu olduğu mevzuat, sözleşme ve benzeri hukuki yükümlülüklerini
yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş, yani sizin tarafınızdan kamuoyu ile paylaşılmış olması halinde,
alenileştirmenin amacıyla bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Şirket’in sahip olduğu hukuki ve ticari haklara ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve yönetilmesi
kapsamında söz konusu hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz
işlenebilecektir. Şirketimiz söz konusu işleme şartına bağlı olarak veri işlemesi gerekmesi durumunda sizlerin
temel hak ve özgürlüklerini de gözeterek değerlendirme yapmakta ve değerlendirme sonucuna göre
karar vermektedir.

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verilerin açık rızaya dayanılarak işlenmesi asıl kural olmakla birlikte, işbu maddede belirtilen diğer
şartların varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızasına dayanılmamaktadır. Aksi halde, hakkın kötüye
kullanılmasından bahsedilebilecektir. Bu bağlamda kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi
birine dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

3.9 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca açık rızanıza dayalı
olarak işlemekteyiz. Yine aynı maddede sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz
ancak kanunlarda öngörülen hallerde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel
verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ce bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi konusundaki hususlara dikkat ederek açık
rızanız aranmaksızın işleyebilmekteyiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel ve özel nitelikli verileriniz; işbu İlkelerin 2. maddesi kapsamında yurt içindeki iş
ortaklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına ve benzerlerine veya yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
Söz konusu aktarımlar gerçekleştirilirken 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uyumluluk gözetilmektedir.
Gerekli olması durumunda açık rızanız alınmakta ve aktarım bu çerçevede sağlanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz
erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini
engelleyecek makul her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken makul ölçüde
her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi,
kişilerin ve sistemlerin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde
kurgulanmaktadır.

Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli
denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Alınan önlemler aşağıdaki gibidir.

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ
  kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik
  önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren
  disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli
  aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal
  politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu
  alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik
  tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri
  belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde
  raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili
  gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel
  vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği
  de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup
  bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve
  yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve
  prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse
  mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli
  takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler
  veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli
  aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda
  farkındalığı sağlanmaktadır.

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI, BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda ve
Avrupa Birliği vatandaşı olmanız halinde GDPR kapsamında yer alan; açık rızanızı geri alma, verilerinize
ilişkin bilgi alma ve bu verilerinize erişme, belirli durumlarda kişisel verilerinizi düzeltme, sildirtme veya
işlenmelerini sınırlandırma, belirli koşullarda veri taşınabilirliği, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
ve benzeri haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına
İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen
asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız
başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza başvurmanız
üzerine başvurunuzun reddedilmesi, cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi
hallerinde bizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz ayrıca ilgili kişi olarak, cevabımızı öğrendiğiniz tarihten
itibaren otuz ve her halde usulüne uygun başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz tarihten itibaren altmış gün
içinde ülkenizde bulunan yetkili veri koruma otoritesine başvuru hakkınız bulunmaktadır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

tamaristurizm@hk03.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak
ileteceğiniz ileti

kisisel.veri@accor.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstanbul

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Tamaris Turizm Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetler hakkında
genel/özel imkanların duyurulmasına, sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet anketi yapılabilmesine, güncel
gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin
paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili mevzuata uygun olarak ticari elektronik
ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal
/ hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar
ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi
değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen
işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla
arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları
yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ve Tamaris Turizm Anonim Şirketi
tarafından ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve işbu süreç
için gerekli bilgilerin iş ortaklarına, yurt dışında yerleşik iştiraklerine aktarılmasına ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan
ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri Ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim ve işlem güvenliği
şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile
otomatik yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Tamaris Turizm Anonim Şirketi (“Şirket”)
tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak
işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere artırılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi

Aktarımın Amacı

Aktarım Yapılan Taraf

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için gerekli
bilgilerin iş ortaklarımıza aktarılması

İş Ortakları

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurumları

4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web
sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan
başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak,
talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

tamaristurizm@hk03.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak
ileteceğiniz ileti

kisisel.veri@accor.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstanbul

İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız
kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde
başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Tamaris Turizm A.Ş

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

YÖNTEM/USUL

ADRES

AÇIKLAMA

Yazılı Başvuru

Islak İmzalı olarak şahsen yahut Noter Kanalı ile yapılabilecektir

Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstabul

İşbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve başvuru formu
zarfı/tebligatı üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İle Başvuru

Kayıtlı elektronik

posta (KEP) adresi

ile yapılabilecektir

tamaristurizm@hk03.kep.tr

KEP iletisi içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği
yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Elektronik Posta (e-mail) İle Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail ile yapılabilecektir.

kisisel.veri@accor.com

E-mail ileti içeriğinde işbu formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği
yerine getirilecek ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki
ücret talep edilebilecektir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza
ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak
belirtiniz.

Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlendirebilmek adına lütfen işbu formun ilk kısımda belirtilen ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında bulunan haklarınız kapsamındaki talebinizi detaylı
olarak belirtiniz.

AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Şirketimiz ile olan ilişkinizi
tespit etmek başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak, ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve
ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir. Şirketimizin,
başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti için ve başvurunun değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge
talep etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili
kişi tarafından iletilmesi ve doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve
bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Şirketimiz, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda
Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler
Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve
neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir. İşbu form ve başvuru
kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik ortamda yahut fiziki ortamda
toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve
iştirakleri ile söz konusu başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi gibi hizmet alınan üçüncü
kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen
usul ve koşullarda kullanabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız,www.swissotelthebosphorus.com
internet sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek
amacıyla çerez (cookie) kullanımımızın esasları, çerez çeşitleri hakkında bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır.

1.ÇEREZ HAKKINDA

Çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Çerezler
zararlı yazılımlar veya bilgisayarınıza zarar veren uygulamalar değildir. Aksine çerezler, ziyaret etmiş
olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasını sağlamak
amacıyla kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha
kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

Çerezlerin tarafımızca kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta
olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

2.ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kurum Çerezleri

Kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada
bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. Web sayfası ilk
önce Kurum Çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden
çok ziyaret edilen web sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. Sosyal
eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf
çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için
kullanılır. Özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb.
işlemlerde kullanılır. Bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahil tutulabilen
çerez çeşididir. Özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla
kullanılmaktadır.

Güvenli Çerezler

Güvenli çerezler, yalnızca HTTPS yani SSL sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri,
yani şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

3. AMAÇLAR BAKIMINDAN ÇEREZLER

Zorunlu Çerezler

Kesinlikle Gerekli çerezler web sayfamızda dolaşmanıza ile talep etmiş olduğunuz özellikler ve güvenli
alanlar gibi temel özellikleri kullanmanıza izin verir. Kesinlikle gerekli çerezlerin engellenmesi
durumunda web sayfamızın ziyareti sırasında ve güvenliğinin nasıl bir performans göstereceğini garanti
edememekteyiz.

Verim ve İşlevsellik Çerezleri

Verim ve işlevsellik için kullanılan çerezler sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir
şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler
izin vermeniz halinde toplanmaktadır.

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz
bağlantılar dâhil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri
izlememizi ve bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar. Diğer kullanmış olduğumuz
çerezlerin yanı sıra, listede belirtmiş olduğumuz üçüncü taraflar da yine izninizle
beraber, bilgisayarınıza ilgili çerezleri eklemekte ve kullanmaktadır. Söz konusu çerezler izin
vermeniz halinde toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin çerezler kapsamında işlenmesi bakımından detaylı bilgiye www.swissotelthebosphorus.com
web sitemizde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması İlkelerimizden ulaşabilirsiniz.

4. BİZLER ÇEREZLERİ NASIL VE NEDEN KULLANIYORUZ?

Şirket olarak bizler, web sayfamızda farklı türde çerezleri siz değerli ziyaretçilerimizi diğer
kullanıcılardan ayırmak ve sizlere daha kaliteli hizmet sunmak için kullanmaktayız.

Web sitemizde kullandığımız çerezleri daha iyi görebilmeniz açısından sizler için aşağıdaki
gibi kategorize ettik:

i. Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler
– m.5/2-c)

ii. Performans Çerezleri (Verim ve İşlevsellik Çerezleri
– m.5/1, m.5/2-f)

iii. Hedef Odaklı Çerezler (Pazarlama Çerezleri
– m.5/1)

iv. İşlevsellik Çerezleri (Verim ve İşlevsellik Çerezleri
– m.5/1, m.5/2-f)

v. Sınıflandırılmamış Çerezler[EÖ1]
(m.5/1)

Aşağıda bu kategorilerde yer alan çerezlere ilişkin detayların yer aldığı tablolara ulaşabilirsiniz.

i. Kesinlikle Gerekli Çerezler

5.ÇEREZLERİN KALDIRILMASI

Dilediğiniz zaman izninize tabi olan çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıda
belirtilen iletişim adresleri vasıtasıyla tarafımız ile iletişime geçebilir veya web sayfasına girişte açılan
çerez butonunda belirterek tercihinizi belirleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, web tarayıcıları tarayıcı ayarları aracılığıyla çoğu çerezin bir miktar kontrolüne
izin vermektedir. Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek dâhil olmak üzere çerezler
hakkında daha fazla bilgi edinmek içinwww.aboutcookies.org
veyawww.allaboutcookies.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları
aşağıdaki listede bulabilirsiniz, bu sayfalardan tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçmek içinhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini
ziyaret edebilirsiniz.

6.YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Çerez Politikamız yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çerez Politikamız değişen
koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncellemeler gerçekleştirilerek güncel
Politika www.swissotelthebosphorus.com üzerinden yayınlanmaktadır.

7.İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilerine ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup,
aşağıdaki gibidir:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

● KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin,
kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi
www.swissotelthebosphorus.com web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru
Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen
asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız
başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

tamaristurizm@hk03.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak
ileteceğiniz ileti

kisisel.veri@accor.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstanbul

Erişimaddress

Swissôtel The Bosphorus ☆☆☆☆☆
Visnezade Mah. Acisu Sok. N. 19, 34357 Macka Besiktas
Istanbul
Tel: +90 212 326 11 00
E-posta: istanbul@swissotel.com

google_map
Oda rezerve et
Oda rezerve et
close